Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biblioteka informuje, iż:
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, ul. Główna 33, Dyrektor Hanna Przybyła. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mailowy: iod.bibliotekaswierklaniec@gmail.com
Dane osobowe w Bibliotece będą przetwarzane w celach bieżącej obsługi użytkowników biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z biblioteki. Odmowa podania danych będzie się wiązała z odmową założenia konta użytkownikowi. Przetwarzane dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. Biblioteka powierza dane osobowe użytkowników operatorowi systemu bibliotecznego, jednak żadne dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z Biblioteki. Jeśli użytkownik zrezygnuje z korzystania z Biblioteki to dane będą przetwarzane do momentu zaspokojenia ewentualnych roszczeń biblioteki, w szczególności takich jak zwrot książek lub uregulowanie opłat wobec biblioteki.
Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, może swoje dane sprostować, i je przenosić oraz może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych a także usunięcia swoich danych. Usunięcie danych będzie możliwe po zaspokojeniu roszczeń Biblioteki. Jeśli czytelnik uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, to ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, nr telefonu infolinii: 606-950-000.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.